در آموزش زیر میتوانید نحوه استفاده از همتراز را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید.

 

  ()