گردونه شانس خانه چسب برای اولین بار رایگان هست و برای چرخاندن آن به دفعات

بعدی نیاز به امتیاز کلاب خانه چسب دارید!

برای هر چرخش ۵۰ امتیاز نیاز دارید این امتیاز ها را میتوانید از نظر گذاشتن برای

محصولات ، همچنین دعوت دوستانتان به خانه چسب و … به دست آورید 

امیدواریم که همه شما عزیزان خوش شانس باشید

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید