چسب کاشی پودری انعطاف پذیر سرزیت هنکل Ceresit CM17
چسب کاشی پودری انعطاف پذیر سرزیت هنکل Ceresit CM17

چسب کاشی پودری انعطاف پذیر سرزیت هنکل Ceresit CM17

ﺟﻬﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﻰ دﯾﻮار و کاشی پرسلان و ﮐﻒ، ﺳﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ، ﭘﻨﻞ ﻫﺎى ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺎزى، ﻣﻮزاﯾﯿﮏ و ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ، ﻧﻤﺎى ﺳﻨﮓ ﻧﮑﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻣﯿﮏ اﺧﺘﻼط ﭼﺴﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آب و ﺑﻬﻢ زدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺗﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﭼﺴﺐ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺑﺎ آب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد دﻗﯿﻘﻪ(۳۰ ﺗﺎ ۱۵ﻧﺼﺐ ﮐﺎﺷﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ روى ﺳﻄﺢ ﮐﺎر) اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﮐﺎﺷﻰ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮐﺸﻰ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ.

 

 

کاربرد ها :

 • نصب انواع کاشی و سرامیک پرسلان در ابعاد بزرگ ،انواع سنگ طبیعی و مصنوعی ،آجرنسوز ، موزاییک
 • فضای داخل (آشپرخانه،سرویس بهداشتی و..)
 • فضای بیرون (پشت بام ، تراس و…)
 • کاشی کاری دیوار و کف
 • گرمایش از کف

 

مزیت ها :

 • مقاومت چسبندگی > 1/5 نیوتن بر میلی مترمربع
 • چسب الیافدار با انعطاف پذیری بالا در برابر لرزش و فشار مکانیکی
 • مقاوم در برابر ضدعفونی کننده ها و اسید های ضغیف
 • قابل استفاده به صورت مستقیم روی سطوح سیمانی، بتنی و ملات آهکی

 

 

نکته :

 • طبق استاندارد مقاومت چسبندگی برای چسب کاشی پودری ۰/۵ نیوتن بر میلی متر مربع میباشد.
 • تراز و محکم بودن سطح و تمیز بودن کاشی یا سرامیک
 • اختلاط چسب با میزان تعیین شده آب و بهم زدن مناسب با همزن برقی تا یکنواختی مخلوط
 • اعمال چسب به صورت شانه ای مستقیم و سپس فشار مناسب به کاشی یا سرامیک پس از نصب
 • رعایت فاصله مناسب بین سرامیک ها جهت بندکشی (بنابر ابعاد و ضخامت سرامیک)