فرم پرداخت

  • نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد کنید
  • نام شرکت خود را در صورت وجود وارد کنید.
  • لطفا تلفن همراه خود را دقیق وارد کنید. مثال:09121111111
  • لطفا مبلغی که به صورت مازاد باید به خانه چسب پرداخت کنید را به تومان وارد کنید ، برای مثال 2000 تومان
  • توضیحات شما مانند دلیل مبلغ مازاد ، تغییر روش پستی و ...